За нас

 ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

Ръководството, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА, която се огласява, осъзнава, прилага и поддържа от всички служители и работници във фирмата:

 

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА “ХЕБРОС БУС” ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ КОРЕКТНО ОБСЛУЖВАНЕ И УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ, АВТОГАРОВИ УСЛУГИ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА МПС, ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С АНГАЖИМЕНТ ЗА ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ИМ, КАКТО И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ОПАЗВАНЕТО Й.


За осъществяването на тази политика Ръководството на фирмата насочва усилията си в следните направления:

 • Повишаване престижа на организацията и позитивния й имидж, чрез предоставяне на услуги, в съответствие с потребностите и очаквания на клиентите. 
 • Повишаване конкурентноспособността на организацията и нейното развитие, чрез инвестиционна експанзия. 
 • Поемане на 2/3 от пътническите превози в региона, чрез водещо качество. 
 • Оптимизация на бизнес процесите с внедряване на съвременни информационни системи. 
 • Провеждане на системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация към извършваната работа. 
 • Ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността, съгласно действащите нормативни документи. 
 • Предотвратяване на нараняванията, намаляване до минимум рисковете за здравето на персонала и другите заинтересовани страни, свързани с дейността. 
 • Подобряване на работната среда, защита на работещите в Организацията, съблюдаване очакванията на Обществото по отношение опазването на околната среда в съответствие с нормативните изисквания. 
 • Въвеждане и ефективно използване на оборудване, енергии и материали, в съответствие с изискванията за безопасност и здраве при работа, както и за постигане на екологичен ефект. 
 • Намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, подобряване на ефективността и намаляване на разходите. 
 • Ограничаване консумацията на горива чрез въвеждане на нови автобуси с екосъобразни и икономични двигатели. Ангажимент за съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и другите изисквания свързани с околната среда и здравето и безопасността при работа. 
 • Непрекъснато подобряване на внедрената и поддържана Интегрирана система за управление. 
 • За реализиране на тези цели в “Хеброс бус” ООД е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Ръководството създава и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на ИСУ във фирмата и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.

 

Като Управител на “Хеброс Бус” ООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика по управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.

гр. Пловдив, 23 Септември 2009 г.

Управител: (инж. Веселин Дошков)